Διεξαγωγή Άσκησης Πολιτικής Άμυνας

Εφαρμογή σχεδίου δράσης σε περίπτωση σεισμού.  Εκκένωση σχολείου.

20161125_104257